ANUNŢ

0
482

ANUNŢ!

angajamS.C. APĂ-CANAL 2000 S.A. Piteşti, cu sediul în municipiul Piteşti, b-dul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de inginer în domeniul inginerie electrică la Secţia Uzina de Apă Piteşti (Budeasa) din cadrul Direcţiei Producţie.
Sarcinile de bază ale postului de inginer constau în supravegherea, întreţinerea, revizia şi reparaţia sistemelor şi echipamentelor de automatizare din Uzina de Apă Piteşti.
Condiţiile pentru participare la concurs sunt: studii superioare de lungă durată în domeniul inginerie electrică şi una dintre specializările: sisteme electrice, electrotehnică, electromecanică, automatică, electronică aplicată, absolvite cu diplomă de licenţă sau examen de diplomă în conformitate cu legislaţia în vigoare; să deţină autorizaţie de electrician emisă de A.N.R.E. pentru gradul III B sau să îndeplinească condiţiile de studii pentru obţinerea acesteia; apt din punct de vedere medical pentru lucrul la înălţime, necondiţionat.
Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu care include şi proba practică.
Bibliografia de concurs constă în manuale şi cărţi din literatura tehnică de specialitate referitoare la noţiuni de electrotehnică, măsurări electrice, maşini şi acţionări electrice, precum şi Normativul pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice, indicativ I7-2011.
Candidaturile însoţite de actele doveditoare de îndeplinire a condiţiilor de participare la concurs (copia actului de identitate, copii ale actelor de studii: diplomă de licenţă şi certificate de absolvire în domeniu, după caz; CV; copia autorizaţiei de electrician gradul III B, după caz; copia carnetului de muncă/adeverinţe de vechime în muncă, după caz) se vor depune la registratura societăţii situată în municipiul Piteşti, b-dul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 18.11.2015, ora 16.30.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, zilnic, între orele 8-16.30. Persoană de contact: Silvia Burcuş, inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională.