Anunț de presă privind finalizarea Proiectului: „Consolidarea capacității administrative locale prin planificare strategică eficientă”, cod SIPOCA 799/cod SMIS 2014+/ 135776

0
109

În data de 18.05.2023, Municipiul Pitești va finaliza implementarea  proiectului „Consolidarea capacității administrative locale prin planificare strategică eficientă”, cod SIPOCA 799/ SMIS2014+ 135776.

Asistența comunitară nerambursabilă este asigurată din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, în baza  contractului de finanțare nr. 498/18.05.2020.

 OBIECTIVELE PROIECTULUI:

 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea capacității administrative și eficientizarea activității la nivelul autorității publice locale, prin fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung, prin corelarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Pitești (SIDU) și a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Pitești (PMUD) cu documente strategice naționale pentru perioada 2021-2027.

Obiectivele specifice:

  1. Dezvoltarea capacității administrative necesare Municipiului Pitești în vederea fundamentării deciziilor și a planificării strategice pe termen lung, ca urmare a actualizării Strategiei integrate de dezvoltare urbană și a Planului de mobilitate urbană durabilă pentru următorul cadru financiar aferent perioadei 2021 – 2027.
  2. Îmbunătățirea cunoștințelor și a abilităților personalului de conducere și de execuție din Primăria Municipiului Pitești, în domeniul politicilor publice si a managementului strategic, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect.

Rezultatele proiectului:

  • Actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Pitești pentru perioada 2021-2027;
  • Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Pitești, pentru perioada 2021 – 2027;
  • Dezvoltarea abilităților și a cunoștințelor personalului din cadrul Primăriei Municipiului Pitești, pentru un număr de 20 de salariați ai instituției, în domeniul politicilor publice și al managementului strategic.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni de la data semnării contractului de finanțare, respectiv 18.05.2020 – 18.05.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 921.324,62 lei  din care:

Valoarea eligibilă a proiectului: 921.324,62 lei;

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 902.898,13 lei;

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 783.125,93 lei;

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 119.772,20 lei;

Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului: 18.426,49 lei;

Valoarea neeligibilă a proiectului, inclusiv TVA aferentă acestuia: 0 lei.