SCHIMBAREA NUMELUI DE FAMILIE ŞI/SAU A PRENUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

0
92

Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești vă prezintă situațiile în care se poate schimba numele şi /sau prenumele pe cale administrativă  situații prevăzute în art.4 din OG nr.41 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, în cazurile expres prevăzute de lege.

 Cererea de schimbare a numelui si/sau a prenumelui pe cale administrativă se depune la primăria locului de domiciliu al solicitantului, personal sau prin procură specială. Pentru copiii minori, sub 14 ani, cererea o va depune unul dintre părinți, iar după 14 ani o va depune minorul cu consimțămîntul reperezentantului legal.

Cererea de schimbare de nume și/sau prenume se aprobă numai în baza unui motiv temeinic.

          Solicitantul trebuie sa depună:

  • cartea de identitate valabilă;
  • certificatele de stare civilă (nastere, căsătorie şi de naştere ale copiilor minori) în original şi câte o xerocopie;
  • Monitorul Oficial al Romaniei în care apare anunţul privind schimbarea de nume solicitată;
  • cazier fiscal şi cazier judiciar;
  • acte considerate necesare în susţinerea cererii de schimbare de nume.

La primirea cererii de schimbare a numelui, ofiterul de stare civilă  efectuează verificări prevazute de legea specială şi înaintează dosarul de schimbare a numelui  Direcţiei  Generale pentru Evidenţa Persoanelor Argeş spre aprobare, urmând ca documentaţia să fie transmisă Consiliului Judeţean Argeş în vederea emiterii dispoziţiei, de către Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, prin care se aprobă sau respinge cererea de schimbare a numelui / prenumelui .

Primăria locului de naştere sau căsătorie care primeste dispoziţia de aprobare a schimbarii numelui si/sau prenumelui, efectuează mențiunea de schimbare a numelui și/sau prenumelui după care completează un nou certificat, pe cel anterior anulându-l. Efectuează, ulterior, comunicări despre schimbarea numelui  persoanei în cauză la Finanțele Publice, Directia Pașapoarte și  Direcția cazier judiciar și Evidențe operative.

 Actul administrativ care dovedeşte schimbarea numelui / prenumelui este dispoziţia presedintelui consiliului judeţean care, în caz de respingere, poate fi atacată, conform Legii contenciosului administrative în instanţă.

Situații prevăzute de lege pentru schimbarea numelui sau prenumelui:

– când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod;

– când persoana în cauză a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care doreşte sa îl obţină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum şi asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume;

– când, din neatentia ofiţerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoasterii reglementărilor legale în materie, au fost efectuate menţiuni greşite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificate de stare civilă cu nume eronate, în baza cărora au fost eliberate alte acte;

– când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regula reunite, şi doreşte schimbarea acestuia;

– când persoana în cauză poartă un nume de familie de provenienţă străină şi solicită sa poarte un nume românesc;

– când persoana şi-a schimbat numele de origine străină într-un nume românesc, pe cale administrativă, şi doreşte sa revină la numele dobândit la naştere;

– când părinţii şi-au schimbat numele pe cale administrativă, iar copiii solicită sa poarte un nume de familie comun cu al părinţilor lor;

– când persoana în cauza solicită sa poarte un nume de familie comun cu al celorlalţi membri ai familiei, nume care a fost dobândit ca urmare a adopţiei, a menţinerii numelui la căsătorie, a stabilirii filiaţiei ori a unor schimbări de nume aprobate anterior pe cale administrativă;

– când soţii au convenit cu ocazia încheierii căsătoriei sa poarte numele de familie reunite şi ambii solicită schimbarea acestuia pe cale administrativă, optând pentru numele de familie dobândit la naştere de către unul dintre ei ori sa revină fiecare la numele avut anterior căsătoriei;

– când persoana în cauza face dovada ca a fost recunoscută de către părinte ulterior înregistrării naşterii, însă, întrucât nu a sesizat instanţa pentru încuviinţarea purtării numelui de familie al acestuia în timpul vieţii, nu exista alta posibilitate de dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativă;

– când prenumele purtat este specific sexului opus;

– când persoanei i s-a încuviințat schimbarea sexului prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă şi solicită să poarte un prenume corespunzător, prezentând un act medicolegal din care să rezulte sexul acesteia;

– alte asemenea cazuri temeinic justificate.

Sunt de asemenea considerate justificate şi cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri:

a) când persoana în cauză a adoptat minori şi doreşte ca aceştia sa poarte un alt prenume;

b) când căsătoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi, iar soţul supravieţuitor solicită sa revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naştere;

c) când în urma divorţului un fost soţ revine la numele de familie purtat anterior şi care provine dintr-o alta căsătorie, de asemenea desfăcută prin divorţ, şi doreşte sa poarte numele dobândit la naştere;

d) când în urma încetării căsătoriei prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi celălalt soţ se recăsătoreşte şi, ca urmare a desfacerii acestei căsătorii, acesta doreşte sa poarte numele de familie dobândit la naştere;

e) când fostul soţ doreşte sa poarte numele de familie pe care l-a avut în căsătorie, pentru a avea un nume comun cu copiii încredinţaţi spre creştere şi educare, cu consimţământul fostului soț, dat în forma autentică;

f) când părinţii au divorţat, iar copiii încredinţaţi spre creştere şi educare unuia dintre părinţi, care a revenit la numele de familie avut anterior căsătoriei, solicită sa poarte numele de familie al acestuia;

g) când s-a desfăcut adoptia unei persoane căsătorite care are copii minori şi în urma desfacerii adopţiei persoana în cauză revine la numele de familie avut înainte de adopţie;

h) când unul dintre soţi, la încheierea căsătoriei, a luat numele de familie al celuilalt soţ, nume pe care acesta l-a dobândit prin adopţie, iar ulterior încheierii căsătoriei are loc desfacerea adopţie;

Lasa un raspuns