Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor

0
377

Totul despre completarea Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor

itm-argesÎn urma numeroaselor solicitări adresate instituţiei privind metodologia de întocmire şi completare a Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor, Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş informează următoarele:
Metodologia de întocmire şi completare a registrului general de evidenţă a salariaţilor este stabilită de H.G. nr. 500/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Conform Codului Muncii republicat cu modificările şi completările ulterioare, încadrarea în muncă a unei persoane se realizează doar prin încheierea unui contract individual de muncă. Acelaşi act normativ defineşte contractul individual de muncă: este contractul în temeiul căruia persoana fizică, în calitate de salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.
Fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa şi transmite la inspectoratul teritorial de muncă un registru general de evidenţă a salariaţilor şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă la solicitarea acestora.
Potrivit prevederilor art. 3, alin. 2, din H.G. nr. 500/2011, registrul se completează în ordinea angajării şi cuprinde următoarele elemente:
a) elementele de identificare a tuturor salariaţilor: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP), cetăţenia şi ţara de provenienţă – Uniunea Europeană (UE), non-UE, Spaţiul Economic European (SEE);
b) data angajării;
c) perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea;
d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative;
e) tipul contractului individual de muncă;
f) durata normală a timpului de muncă şi repartizarea acestuia;
g) salariul de bază lunar brut şi sporurile, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă;
h) perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, exceptând cazurile de suspendare în baza certificatelor medicale;
i) data încetării contractului individual de muncă.
În conformitate cu prevederile art. 4 din H.G. 500/2011, completarea, respectiv înregistrarea în registru a elementelor prevăzute la art. 3, alin. (2), din H.G. nr. 500/2011 şi transmiterea registrului la inspectoratul teritorial de muncă se fac după cum urmează:
a) la angajarea fiecărui salariat, elementele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-g) se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză;
b) elementul prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. g) se completează şi pentru contractele individuale de muncă deja înregistrate, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
c) elementele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. h) se înregistrează în registru în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data suspendării;
d) elementele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. i) se înregistrează în registru la data încetării contractului individual de muncă/la data luării la cunoştinţă a evenimentului care a determinat, în condiţiile legii, încetarea contractului individual de muncă;
e) pentru salariaţii detaşaţi, angajatorul de bază completează perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea, anterior începerii detaşării.
Orice modificare a elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c)-g) se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare prevăzut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 republicată.
Excepţie fac situaţiile în care modificările se produc urmare a unei hotărâri judecătoreşti sau ca efect al unui act normativ când înregistrarea în registru se face în ziua în care angajatorul se prezumă, potrivit legii, că a luat la cunoştinţă despre conţinutul acestora.
Orice corecţie a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat la cunoştinţă despre acestea.
Constituie contravenţie şi se sancţionează netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de muncă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-g) cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană primită la muncă fără transmiterea la inspectoratul teritorial de muncă a registrului completat cu toate elementele contractului individual de muncă, fără ca amenda totală cumulată să depăşească suma de 50.000 lei.

Lasa un raspuns