Primăria Ştefăneşti a publicat anunţul menit să-i asigure Laviniei Năstase post de manager la Centrul Cultural şi edililor cazare gratis la Colibaşi!

0
2285

Edilii de la Ștefănești se pregătesc voioşi de puşcărie! După cum „Ziarul de Argeş” a dezvăluit încă de anul trecut, demersurile iresponsabile menite să facă din Miss Autopsia, cunoscută de unii drept Lavinia Năstase, manager al aşa-zisului Centru Cultural Ștefănești sunt pe punctul de a se concretiza.

Pe 14 iulie, anunţul de angajare a fost publicat pe adresa POSTURI.GOV.RO:

Manager Primăria Oraşului Ştefăneşti

14 iulie 2017

Primăria Oraşului Ştefăneşti, judeţul Argeş, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, vacante, de manager al Centrului Cultural Ştefăneşti.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: ştiinţe umaniste sau arte;
 2. experienţă în specialitatea studiilor de minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 iulie 2017: aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concursul de proiecte de management;

3 august 2017: data limită pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;

7-14 august 2017: analiza proiectelor de management – prima etapă considerată prima probă;

15 august 2017, ora 10: susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Ştefăneşti, judeţul Argeş, telefon 0248/266.849”.

Indiferent de jocurile de culise şi de modul în care vor interpreta condiţiile de mai sus cei de la Primăria Ștefănești, este evident că Miss Autopsia nu le îndeplineşte.

Faptul că Lavinia Năstase este un analfabet funcţional, modul în care scrie şi în care se exprimă fiind la nivelul clasei a cincea, o descalifică din start. Şi îi descalifică de asemenea pe cei care, în frunte cu primarul Jenica Dumitru, o finanţează de ani buni pe această decervelată isterică pe care, iată, acum vor s-o ajute să ajungă manager de centru cultural.

Atenţie, Primăria Ștefănești, atenţie! Urmează staţia Colibaşi, cu peronul pe partea dreaptă!

D.M.D.

Lasa un raspuns