Prestatorii Revisal

0
349

În urma solicitărilor privind prestatorii de servicii Revisal, Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş informează că, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003-Codul Muncii republicate, încadrarea în muncă a unei persoane se realizează numai prin încheierea unui contract individual de muncă, în temeiul căruia persoana fizică, în calitate de salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.revisal
Toate contractele individuale de muncă încheiate între salariat şi angajator, precum şi modificările intervenite pe parcursul executării contractelor individuale de muncă se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor.
Actul normativ care stabileşte metodologia de întocmire şi completare a registrului general de evidenţă a salariaţilor, denumit în continuare registru, este Hotărârea nr. 500/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit acestui act normativ, fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa şi transmite la inspectoratul teritorial de muncă un registru general de evidenţă a salariaţilor şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.
Completarea şi transmiterea acestuia se fac de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajator.
Angajatorii pot contracta serviciul de completare şi transmitere a registrului şi prin încheierea – cu respectarea dispoziţiilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare – de contracte de prestări servicii cu prestatori înregistraţi la inspectoratele teritoriale de muncă, care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile prevederilor legale în vigoare.
Prestatorii de servicii, de asemenea, nu pot subcontracta la rândul lor serviciile de completare şi transmitere a registrului încredinţate de angajator.
În situaţia în care angajatorul a încheiat cu un prestator un astfel de contract de prestări servicii are obligaţia de a informa, în scris, inspectoratul teritorial de muncă despre încheierea contractului de prestări servicii în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului.
Informarea va consta într-o adresă întocmită de angajator care va cuprinde: denumirea prestatorului de servicii; certificatul de înregistrare al prestatorului, eliberat de registrul comerţului, precum şi data de la care s-a contractat serviciul de completare şi transmitere a registrului.
Cristian SOARE, inspector-şef

Lasa un raspuns