Iată dovada! Comisia de Etică şi Deontologie Universitară a Universităţii din Piteşti a încălcat Legea învăţământului în cazul Mircea Bărbuceanu!

0
144

Nu ştiu dacă dl. prof. univ. dr. Sebastian Pârlac este sau nu repetent şi plagiator, aşa cum îl acuza în mod public sindicalistul Mircea Bărbuceanu. E o chestiune care trebuie lămurită între ei, Universitatea din Piteşti şi, eventual, organele de cercetare penală. Altele sunt nemulţumirile noastre vizavi de dl. ex-rector Pârlac.

Legea 1/2011 a învăţământului stipulează la Secţiunea a 5-a, Etica universitară:

Art. 306 – (1) La nivelul fiecărei universităţi funcţionează comisia de etică universitară.

(2) Structura şi componenţa comisiei de etică universitară sunt propuse de consiliul de administraţie, avizate de senatul universitar şi aprobate de rector. Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional şi autoritate morală. Nu pot fi membri ai comisiei de etică universitară persoanele care ocupă vreuna dintre funcţiile: rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ, director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducţie.

(3) Comisia de etică universitară are următoarele atribuţii:

  1. a) analizează şi soluţionează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie universitară;
  2. b) realizează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare, care se prezintă rectorului, senatului universitar şi constituie un document public;
  3. c) contribuie la elaborarea Codului de etică şi deontologie universitară, care se propune senatului universitar pentru adoptare şi includere în Carta universitară;
  4. d) atribuţiile stabilite de Legea nr. 206/2004 cu modificările şi completările ulterioare;
  5. e) alte atribuţii prevăzute de prezenta lege sau stabilite conform Cartei universitare, conform legii.

Art. 307 – Hotărârile comisiei de etică universitară sunt avizate de consilierul juridic al universităţii. Răspunderea juridică pentru hotărârile şi activitatea comisiei de etică universitară revine universităţii.

Art. 308 – (1) Orice persoană, din universitate sau din afara universităţii, poate sesiza Comisiei de etică universitară abateri săvârşite de membri ai comunităţii universitare.

(2) Comisia de etică universitară păstrează confidenţială identitatea autorului sesizării.

Art. 309 – În urma unei sesizări, Comisia de etică universitară demarează procedurile stabilite de Codul de etică şi deontologie universitară, respectiv de Legea nr. 206/2004 cu modificările şi completările ulterioare. Comisia răspunde autorului sesizării în termen de 30 de zile de la primirea sesizării şi îi comunică acestuia rezultatul procedurilor după încheierea acestora.

Art. 310 – Constituie abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară:

  1. a) plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori;
  2. b) confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;
  3. c) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare.

Publicăm din nou facsimilul răspunsului pe care ni l-a transmis Comisia de Etică şi Deontologie Universitară a UPIT. Care ar fi hibele, în afara faptului că preşedintele comisiei avea obligaţia să se recuze din moment ce fusese acuzat public de fapte cu consecinţe penale de cel reclamat şi deci exista suspiciunea rezonabilă că ar putea fi intimidat sau şantajat de acesta?

Păi, în primul rând, nu s-a respectat termenul de 30 de zile în care trebuia să primim răspuns de la comisie. În al doilea rând, după cum se poate observa, răspunsul pe care l-am primit nu este avizat de consilierul juridic al UPIT, aşa cum prevede, în mod imperativ, Legea Învăţământului!

Avem dreptate, domnule Sebastian Pârlac? Faptul că dumneavoastră aţi respins sesizarea noastră ca fiind tardivă în baza unui regulament intern al UPIT este o altă dovadă fie de necunoaştere a legii, fie de complicitate cu sindicalistul Mircea Bărbuceanu!

Revenim mâine cu noi dovezi care confirmă faptul că profesorul Pârlac şi a sa Comisie de Etică şi Deontologie Universitară nu şi-au făcut datoria!

D.M.D.

Lasa un raspuns